wifi

Bluebox Wi-Fi Hotspot

เปิดบริการ Wi-Fi Hotspot ได้ทันที โดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเหมาะสำหรับอพาร์ทเมนท์ สถานศึกษา โรงพยาบาล ออฟฟิศ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ แหล่งชุมชน ฯลฯ

Wi-Fi Login ทางผ่านสู่โลกอินเทอร์เน็ต

WiFi Hotspot MiNi

 
บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับร้านกาแฟ ห้องอาหาร หรือสถานที่บริการเฉพาะที่มีคนใช้งานไม่มากและไม่ต้องการลงทุนสูง
 
เราขอเสนอ Access Point Linksys wrt54gl  เพียงแค่ท่านมีอินเทอร์เน์ต แล้วเอา อุปกรณ์ตัวนี้ไปเสียบต่อจาก router ท่านก็สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริเวณนั้นๆได้เลย