wifi

WiFi Hotspot MiNi

 
บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับร้านกาแฟ ห้องอาหาร หรือสถานที่บริการเฉพาะที่มีคนใช้งานไม่มากและไม่ต้องการลงทุนสูง
 
เราขอเสนอ Access Point Linksys wrt54gl  เพียงแค่ท่านมีอินเทอร์เน์ต แล้วเอา อุปกรณ์ตัวนี้ไปเสียบต่อจาก router ท่านก็สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริเวณนั้นๆได้เลย