ก.ไอซีที หนุน 2 โครงการล่าสุด..การศึกษาไทยด้วย ICT

  กระทรวงไอซีที จัดสัมมนาเชิงวิชาการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ระดมสมองหาแนวทางจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Classroom ผ่าน OTPC

   ​นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า สืบเนื่องที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีที เป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งจัดวางระบบเครือข่าย Wi-Fi และจัดทำระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวไกลโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสมรรถนะของแท็บเล็ต ให้นักเรียนได้ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา
​จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดกรอบการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังเปลี่ยนไป ซึ่งรัฐบาลได้มีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ไปเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Classroom แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ผ่านโครงการ One Tablet PC Per Child ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดในทุกที่ทุกเวลา ผ่านโครงข่ายที่ครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยน ผ่านไปสู่ศตวรรษที่ 21 และส่งผลต่อการยกระดับการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาสังคมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

กรอบการพัฒนาที่วางไว้ประกอบด้วย การกำหนดนโยบายและแผนแม่บทระดับชาติเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยี ICT มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาในทุกภาคส่วน การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้และวิธีการทดสอบความรู้ การพัฒนาครู อาจารย์ ในด้านทักษะการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการสอน การพัฒนาโครงข่ายทางด้าน ICT ให้ครอบคลุมและทั่วถึง และสุดท้ายต้องมีการพัฒนาการวิจัยและประเมินผล 

โดย​กระทรวงไอซีที กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมมือกันจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการศึกษาไทย” ขึ้น สำหรับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและต่างชาติ อาทิ Dr. Robert Kozma ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และอดีตที่ปรึกษาของยูเนสโก (UNESCO) และ ดร.โอฬาร ชัยประวัติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน เป็นต้น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

​ผลจากการสัมมนาวิชาการดังกล่าว นอกจากจะทำให้ได้กรอบในการทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาแล้ว ยังได้แนวทางสำหรับการบริหาร การจัดการ และการดำเนินงานด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาโครงสร้างด้าน ICT ให้รองรับกับการเข้าถึงแหล่งความรู้โดยไม่มีความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการใช้ ICT สำหรับเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันชาติอื่น

"ตะลุยโจทย์ O-NET" ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย

​นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กองบิน 46 ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการ “ตะลุยโจทย์ O-NET” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเยาวชนที่อยู่ในเมืองกับชนบท เพิ่มความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ของจังหวัดพิษณุโลก ในการเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 

ความร่วมมือในการจัดทำโครงการดังกล่าว เป็นการนำนโยบายของรัฐบาลในหลายๆ ด้านมาบูรณาการ อาทิ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองและชนบท นโยบายการศึกษา ที่เน้นการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือ นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ที่เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ ผ่านทางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยการถ่ายทอดสัญญาณสดการติวข้อสอบ O-NET จากติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์ ด้วยระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) และวีดิโอสตรีมมิ่ง (VDO Streaming) ผ่านเครือข่ายสารสนเทศความเร็วสูงของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จากท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 ไปยัง 20 โรงเรียนนำร่องใน 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้ง นักเรียน ผู้ปกครอง ยังสามารถทบทวนและติดตามการติวตะลุยโจทย์ O-NET ย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของกองบิน 46 และผ่าน TV ระบบดาวเทียมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ด้วย

ข้อมูล : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา : http://www.adslthailand.com