การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในการสอนซ่อมเสริม เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยางงาม

ผู้วิจัย  นางวัลภา    หนูนคง  
 

ชื่องานวิจัย  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในการสอนซ่อมเสริม เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านยางงาม

ปี พ.ศ. 2556

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน

           การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านยางงาม  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่มีผลการสอบ เรื่อง การคูณ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของสถานศึกษา จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน  5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่าร้อยละ ซึ่งผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ศึกษาจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน